::. دکتر علی عبدالعالی .::

 • تحصیلات

  دکترای مهندسی برق – مخابرات ، دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ايران ، سال اخذ 1388

  فوق ليسانس مهندسی برق – مخابرات ، دانشکده فنی – دانشگاه تربيت مدرس ، سال اخذ 1378

  ليسانس مهندسی برق ، دانشکده فنی – دانشگاه تهران ، سال اخذ 1376

 • مقالات و کتب

  کتاب مدارهای الکتريکی 1 (چاپ دوم 1389)

   کتاب مدارهای الکتريکی 2 (چاپ دوم 1389)

   کتاب الکترومغناطيس مهندسی (دو جلد) (چاپ دوم 1389)

 • سوابق آموزشی اجرایی

   مدير روابط عمومی دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ايران (92-1389)

  مشاور رئيس دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ايران (1389)

  دبير هيئت رئيسه دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ايران (92-1389)

   دبير شورای آموزشی پژوهشی دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ايران(92-1389)

   مديريت مرکز پيش دانشگاهی(1381-1388)