::. مهندس بهزاد نورحسینی .::

 • تحصیلات

  کارشناسی ارشد: مدیریت اجرایی / سازمان مدیریت صنعتی / 1386

  کارشناسی: مهندسی مکانیک / دانشگاه صنعتی شریف / 1373

 • مقالات و کتب

  • ویرایش و همکاری در ترجمه کتاب بازاریابی خدمات مشاوره نویسنده الین بی یچ
  • ویرایش و همکاری در ترجمه کتاب مشاوره بی نقص نویسنده پیتر بلاک
  • ویراستاری متون پژوهشی و تخصصی در بیش از 30 کتاب
  • و…
 • سوابق آموزشی اجرایی

  سوابق اجرایی مدیریتی:

  • مدیریت تولید
  • مدیریت کارخانه
  • مدیریت مهندسی سیستم

  سوابق مشاوره و همکاری های پروژه ای:

  • طراحی بیش از 100 سیستم در ابعاد مختلف و تدوین اسناد آن شامل دستورالعمل و روش اجرایی
  • سایقه همکاری با سازمانهای مختلف از جمله: شرکت تولیدی ایران بوستر، نساجی بروجرد، انتشارات همشهری، مشاوره به آورنوید توسعه، کابل البرز، صنایع شیر پاستوریزه پگاه زنجان، سردساز خودرو، آب و فاضلاب استان تهران، ماشین کاری سبحان رول و …
  • و….

  سوابق تدریس – حوزه ها:

  • تدریس دوره های غیرمدیریتی
  • تدریس دوره های مدیریتی
  • تجزیه و تحلیل سیستم