::. دکتر مرتضی طاهری .::

 • تحصیلات

  دکتری تخصصی – دانشگاه شهید بهشتی – مدیریت آموزشي – 91-1387

  کارشناسی ارشد – دانشگاه تهران – تحقیقات آموزشی – 87-1385

  كارشناسي – شهرکرد، مديريت و برنامه‌ريزي آموزشي – 78-1374

 • مقالات و کتب

  هوی، وین. کی. (1391). مقدمه‌ای بر روش تحقيق کمی در علوم تربيتي. (مترجم. عبدالحسین عباسیان و مرتضی طاهری). تهران: انتشارات شرح. (تاریخ انتشار متن اصلی، 2010).

  دي پائولا، ام. و هوی، وین. کی. (1392). مديران آموزشی و بهبود آموزش: توسعه حرفه‌اي، نظارت و ارزشيابي. (مترجم. مرتضی طاهری و سعید غیاثی). تهران: پژوهشكدة مطالعات اجتماعي و فرهنگي. (تاریخ انتشار متن اصلی، 2008).

  نولز، مالکوم. اس؛ هولتون، الوود. اف. و سوانسون، ریچارد ا. (1394). آموزش و یادگیری بزرگسالان. (مترجم. مرتضی طاهری و سعید غیاثی). تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی. در مرحله بررسی (تاریخ انتشار متن اصلی، 2011).

  مقاله‌ علمی و پژوهشی
  طاهری، مرتضی و یگانه‌راد، معصومه. (1393). نقش واسطه‌ای فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش در رابطه رهبری تحولی و موفقیت برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) در دانشگاه. فصلنامه پژوهش‌های رهبری و مدیریت آموزشی 1، 139-163.

  یونسی، جلیل و طاهری مرتضی. (1393). ارزیابی 360 درجه عملکرد مدیران و فرماندهان ناجا کاربرد روش تصمیم‌گیری چند معیاره AHP. نظارت و بازرسی 29، 13-42.

  طاهری، مرتضی؛ اسماعیلی، آمنه و یونسی، جلیل. (1393). تسهیل انتقال یادگیری از مسیر حرفه‌‌ای‌گرایی: بررسی اثر حمایت همکاران و مدیر. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 1، 40-56.

  طاهری، مرتضی و یونسی، جلیل. (1393). مدل نگرش دانشجویان دکتری نسبت به بازخوردهای ارائه شده در مورد نوشتار علمی. فصلنامه روانشناسی تربیتی.

  عزیزی، محمد و طاهری، مرتضی. (1392). تأثیر آموزش کارآفرینی بر قصد و ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان. نوآوری و ارزش‌آفرینی 4، 71-82.

  طاهری، مرتضی؛ عارفی، محبوبه؛ پرداختچی، محمد حسن و قهرمانی، محمد. (1392). کاوش فرایند توسعه حرفه‌ای معلمان در مراکز تربیت معلم: نظریة داده بنیاد. فصلنامه نوآوري‌هاي آموزشي، 45، 149-176.

  طاهری، مرتضی؛ عارفی، محبوبه؛ پرداختچی، محمدحسن و قهرمانی، محمد. (1392). عوامل زمينه‌اي مؤثر بر يادگيري حرفه‌اي معلمان در مراكز تربيت معلم: مطالعه‌اي تركيبي. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 16، 26-56.

  عارفی، محبوبه؛ قهرمانی، محمد و طاهری، مرتضی. (1389). ميزان فرسودگی شغلی و رابطۀ آن با منتخبی از متغیرهای جمعیت‌شناختی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 14، 72-86.

  طرح پژوهشی
  طاهری، مرتضی. (1393). طراحی مدل اجرایی اثربخشی آموزش گمرک جمهوری اسلامی ایران. (مجری طرح پژوهشی – گمرک جمهوری اسلامی ایران).

  یونسی، جلیل و طاهری، مرتضی. (1393). طراحی الگوی جامع سلامت اداری و رضایت شغلی کارکنان شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران بر مبنای مدل تعالی سازمان. (مجری طرح پژوهشی – شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران).

  طاهری، مرتضی. (1392). ادراک و نگرش دانشجویان دکتری نسبت به بازخوردهای دریافت شده در مورد نوشتار علمی. (مجری طرح پژوهشی – دانشگاه علامه طباطبایی).

  عارفی، محبوبه، قهرمانی، محمد و طاهری، مرتضی. (1389). بررسی فرسودگی شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. (همکار اصلی طرح پژوهشی – دانشگاه شهید بهشتی).

  عسگری، صدیقه و طاهری، مرتضی . (1391). ارزیابی طرح غنی‌سازی تجارب یادگیری درس ریاضیات دانش‌آموزان دوره‌ی راهنمایی- تحصیلی استان چهارمحال و بختیاری. . (ناظر طرح پژوهشی – اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری).

  مهدیون، روح‌اله و طاهری مرتضی. (1390). ارزشیابی دوره‌هاي آموزشی معاونت توسعه و فناوری رسانه و ارائه راهکارهای اصلاحی. (همکار طرح پژوهشی – سازمان صدا و سیما).

  مقالات ارائه شده در کنفرانس‌
  طاهری، مرتضی. (1390، بهمن). بررسی عوامل زمینه‌ای بسترساز توسعه حرفه‌ای معلمان در مراکز تربیت معلم. مقاله ارائه شده در اولین همایش ملی مدیریت آموزشي در نظر و عمل. انجمن مديريت آموزشي، تهران، ایران.

  طاهری، مرتضی. (1391، آذر). راهنماي تعيين ترتيب نويسندگان بر طبق ساختار پيشنهاديAPAبا تأكيد بر رابطه عضو هيأت علمي و دانشجو. مقاله ارائه شده در هفته پژوهش دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ایران.

  ًطاهری، مرتضی. (1389، اسفند). ارائه مدلی کاربردی در آسیب‌شناسی آموزش سازمانی. مقاله ارائه شده در اولین همایش ملی مدیریت آموزش سازمانی (رویکردها، چالش‌ها و چشم‌اندازها). دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

 • سوابق آموزشی اجرایی

  مدیر برنامه‌ریزی آموشی، نظارت و سنجش دانشگاه علامه طباطبائی