::. دکتر مژگان عبدالهی .::

 • تحصیلات

  کارشناسی – زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز

  کارشناسی – زبان و ادبیات انگلیسی – دانشگاه شهید بهشتی

  کارشناسی ارشد – مدیریت آموزشی – دانشگاه واحد علوم و تحقیقات تهران

  دکتری – مدیری آموزشی – دانشگاه واحد علوم و تحقیقات تهران

 • مقالات و کتب

  Exploring the development of training managers’ competencies based on the Grounded Theory
  کتاب مدیریت منابع انسانی
  رساله دکتری: طراحی الگوی آموزش مبتنی بر شایستگی ویژه مدیران آموزش
  Toward a Pattern for Competency Based Training (CBT) for Training and Development Managers
  مقاله شایستگی مدیران آموزش و توسعه منابع انسانی
  مقاله تدوین مدل آموزش و بهسازی مبتنی ر شایستگی ویژه مدیران آموزشی
  مقاله تدوین الگویی اولویت بندی وظایف رهبری در سازمان های مجازی
  مقاله نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت آموزش
  مقاله هوش سازمانی (مدل ها و رویکردها)
  مقاله وب و خدمات کتابخانه ای

 • سوابق آموزشی اجرایی

  مدرس روش تحقیق در علوم تربیتی
  مدرس فلسفه آموزش و پرورش
  مدرس مبانی مشاوره و راهنمایی
  مدرس سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش
  مدرس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
  مدرس برنامه ریزی آموزشی ضمن خدمت کارکنان
  ماژول توسعه فردی و مهارتهای یادگیری
  کارآفرینی، خلاقیت، خودمدیریتی، کار گروهی، تجزیه و تحلیل شغل

  کارشناس اداری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی
  مسئول امور کارکنان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی
  کارشناس آموزش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی
  مسئول امتحانات – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی
  رئیس امور کارکنان – لیزینک ایران خودرو
  رئیس اداره آموزش – لیزینک ایران خودرو
  نماینده مدیریت در کمیته طبقه بندی – لیزینک ایران خودرو
  مجری طرح ارزیابی عملکرد – لیزینک ایران خودرو