::. دکتر محسن ابراهیمی مقدم.::

 • تحصیلات

  مقطع آخرين مدرک تحصيليدكتري تخصصي

  نام رشته آخرين مدرک تحصيليمهندسي كامپيوتر

  نام دانشگاه اخذ آخرين مدرک تحصيليدانشگاه صنعتي شريف – تهران

 • مقالات و کتب

  مقالات علمی چاپ شده در مجلات:
  Linear Motion Blur Identification using fuzzy sets and power spectrum,5158/تشخيص تارشدگي ناشي از حركت خطي با استفاده از مجموعه هاي فازي و طيف تواني .1
  Motion Blur Identification in noisy images using mathematical models and statistical measures,5160/تعيين تارشدگي حركت در تصاوير نويزي با استفاده از معيارهاي آماري .2
  3. 10455 ,Out of focus blur estimation using genetic algorithm
  4. 10456 ,An energy-effecient and high-quality video transmission architecture in wireless video-based sensor netword
  5. 12261 ,High resolution images with minimum energy dissipation and maximum field of view in camera based multimedia sensor networks
  6. 12262 ,A real time Scheduling algorithm for soft periodic task
  7. 12263 ,Writer Identification method using LCS Based on xgabor and lcs
  8. 12264 ,Off-line Persian Signature Identification and Verification based on registration and Image Fusion
  9. 12265 ,A Bipartite Genetic Algorithm for Multiprocessor Task Scheduling
  10. 13005 ,A text-independent persian writer identification based on feature relation gragh (FRG)
  11. 13006 ,An image contrast enhancement method based on genetic algorithm
  12. 13007 ,A writer identification method based on XGabor and LCS
  13. 13008 ,LINEAR MOTION BLUR IDENTIFICATION IN NOISY IMAGES USING BISPECTRUM AND FEED -FORWARD BACK PROPAGATION NEURAL NETWORKS
  14. 14330 ,A multipurpose digital image watermarking using fractal block coding
  15. 14331 ,SOMM: A New service Oriented middleware for generic wireless multimedia sensor networks
  16. 14332 ,A color constancy method using fuzzy measures and integrals
  17. 14333 ,An immune- basd genetic algorithm with reduced search space coding for multiprocessor task scheduling problem
  18. 14334 ,Extending coverage and life time of k-coverage wireless sensor networks using improved harmony search
  19. 14335 ,An offline text independent persian writer identification method
  20. 14336 ,Hardware design of a new genetic based disk scheduling method
  21. 14337 ,A New robust watermarking scheme to increase image security
  22. 14338 ,A nonunifrom high quality image compression method to preserve user specified compression ration
  23. 17691 ,A genetic based disk scheduling method to decrease makespan and missed tasks
  24. 17708 ,Efficient utilization of elliptic curve cryptosystem for hierarchical access control
  25. 17709 ,A new real time disk scheduling method based on GSR algorithm
  26. 22463 ,A new system for offline signature identification and verification
  27. 22478 ,An evolutionary approach for color constancy based on gamut mapping constraint satisfication
  28. 25471 ,Multi-objective optimization based color constancy
  29. 25472 ,A Persian writer Identification method using swarm-based feature selection approach
  30. 25490 ,A robust color image watermarking technique using Modified Imperialist Competitive Algorithm
  31. 25491 ,A Two Level classification based color constancy
  32. 25492 ,A new color constancy algorithm based on automatic determination of Gray framework parameters using neural network
  33. 25493 ,Neural gray: A Color Constancy Technique using Neural Network
  34. 25494 ,A Content Based Image retrieval system based on color ton distribution descriptors
  35. 25495 ,A Two Level classification based color constancy,
  36. 25507 ,A text independent Persian writer identification based on feature relation graph (FRG)
  مقالات علمی ارائه شده در همایش ها:
  A comprehensive study to find the effect of different noise removal methods on linear motion blur parameter,5161/مطالعه اي جامع جهت يافتن اثرات الگوريتم هاي رفع نويز بر روي پارامترهاي توابع تارشدگي حركت خطي .1
  2. 5163 ,Motion Blur identification using feed forward back propagation neural network
  3. 5164 ,Blur Identification in noisy images using radon transform and power spectrum modeling
  4. 5166 ,Motion Blur Identification in noisy images using fuzzy sets
  5. 5167 ,Finding point spread function of motion blur using radon transform and modeling the motion length
  6. 5168 ,A new method to find point spread function (PSF) of motion blur
  7. 5170 ,Robust Estimation of motion blur parameters
  8. 5172 ,Vision based localization system for a mobile robot in RoboCup Environment
  9. 5173 ,Extracting brain paranchayma and lateral ventricle in MR images by morphological methods
  10. 7799 ,A Mathematical Model to Estimate out of focus Blur
  11. 7815 ,A Robust Noise Independent Method to estimate out of focus Blur
  12. 7816 ,Persian Writer Identification using Extended Gabor Filter
  13. 7817 ,An Energy-Efficient and High Quality MAC protocol for image Transmission in Wireless Sensor Networks
  14. 7818 ,A non-uniform image compression using genetic algorithm
  15. 7819 ,A Fast Indexing and Retrieval method for Symbolic Image Databases
  16. 7820 ,Out of focus blur estimation using genetic algorithm,
  17. 10139 ,A energy-efficient and high-quality MAC protocol for image transmission in wireless sensor metworks
  18. 10702 ,A fromework for bandwidth alloocation in multimedia to guarantee
  19. 10703 ,an efficinent disk scheduling algorithm for multimedia system based on GSR algorithm
  20. 10704 ,a fast indexing and retrival method for image database
  ,10711/تثبيت تصوير با استفاده از تبديل رادون .21
  22. 10767 ,IVJ: a soft real time scheduling Algorithm
  23. 10768 ,A FAST SYMBOLIC IMAGE INDEXING AND RETRIVAL METHOD BASED ON TSR AND LINEAR HASHING
  24. 10769 ,aTEXT – independent persian writer identification system using LCS based classifier
  25. 10770 ,motion blur identification using image derivative
  26. 10771 ,Ametod for off- linec persian signature identification using DWT and image fusion
  27. 10772 ,AN image enhancement metod based on genetic algotithm
  28. 10774 ,A hybrid multiprocessor task scheduling method based on immune genetic algorithm
  29. 10795 ,An energy-efficient and high-quality video transmission architecture in wireless video-based sensor networks
  30. 12266 ,A Disk scheduling algorithm based on Ant colony optimization
  31. 12267 ,An impulse noise fading technique based on local histogram processing
  32. 12268 ,Fragile Image Watermarking Using Fractal Block Coding
  33. 12269 ,Fractal Based Digital Image Watermarking Using Fuzzy C-Mean Clustering
  34. 12270 ,A Text Independent Persian Writer Identification Using Fuzzy Clustering Approach
  35. 12271 ,6th Internatioanl symposium on image and signal processing and analysis, ISPA
  36. 12272 ,A Persian Writer Identification method based on Gradient Features and Neural Networks
  37. 12273 ,A fractal based image watermarking for authentication and verification
  38. 12274 ,Modified Tiny OS for Energy Efficient Image Transmission in Wireless Multimedia Sensor Networks
  39. 13009 ,text-independent persion write identification using fuzzy clustering approach
  40. 13010 ,On- Iine signature Verification using ANFIS
  41. 14577 ,an off-line persian handwritten forgery detection method
  42. 19328 ,A Texture based image retrieval approach using self organizing map pre classification
  43. 19356 ,Neural Grey Edge: Improving grey edge algorithm using neural network
  44. 19357 ,A new method for detection copy move forgery in digital images
  45. 22502 ,A new method for shot classification in soccer sports video based on svm classifier
  46. 22504 ,A Genetic based generic filter for image impulse noise reduction
  47. 22506 ,A novel adaptive fuzzy model in image retrieval
  48.روشي جديد براي پايايي رنگ بر اساس تشخيص خودكار پارامترهاي چارچوب خاكستري
  49.دسته بندي داده هاي نامتوازن با استفاده از الگوريتم تكاملي و ماشين هاي بردار پشتيبان
  کتابهای تالیفی و تصنیفی:
  1. ساختمان داده ها و الگوريتم ها

  2.سيستم هاي عامل, پوران پژوهش, تهران

 • سوابق آموزشی اجرایی

  تدریس دروس :

  1. پردازش تصوير پيشرفته (دكتري)
  2. سيستم عامل پيشرفته (دكتري)
  3. برنامه سازي پيشرفته (كارشناسي)
  4. ذخيره و بازيابي اطلاعات (كارشناسي)
  5. ساختمان داده ها (كارشناسي)
  6. سيستم هاي عامل 1 (كارشناسي)
  7. مباني كامپيوتر و برنامه سازي (كارشناسي)
  8. بينايي ماشين (كارشناسي ارشد)
  9. پردازش تصاوير ديجيتالي (كارشناسي ارشد)
  10. پردازش تصوير (كارشناسي ارشد)
  11. توليد برنامه ساختي (كارشناسي ارشد)
  12. زبان تخصصي پيش نياز (كارشناسي ارشد)
  13. سيستم هاي عامل پيشرفته (كارشناسي ارشد)
  14. فن آوري اطلاعات (كارشناسي ارشد)
  15. مباني سازمان و مديريت (كارشناسي ارشد)
  16. مديريت رفتار سازماني (كارشناسي ارشد)
  17. مهندسي نرم افزار به كمك كامپيوتر(CASE) (كارشناسي ارشد)